Tirs. 11/08 Hundeudvalg kl. 19.00 - 21.00
Feldborgvej 17A, 7490 Aulum

Opstart Hundetræning

11-08-2020 19:00:00 11-08-2020 00:00:00 40 Hundeudvalg

Opstart Hundetræning

Feldborgvej 17A, 7490 Aulum false DD/MM/YYYY
Tirs. 18/08 Hundeudvalg kl. 19.00 - 21.00
Feldborgvej 17A, 7490 Aulum

Hundetræning

18-08-2020 19:00:00 18-08-2020 00:00:00 40 Hundeudvalg

Hundetræning

Feldborgvej 17A, 7490 Aulum false DD/MM/YYYY
Tirs. 25/08 Hundeudvalg kl. 19.00 - 21.00
Feldborgvej 17A, 7490 Aulum

Hundetræning

25-08-2020 19:00:00 25-08-2020 00:00:00 40 Hundeudvalg

Hundetræning

Feldborgvej 17A, 7490 Aulum false DD/MM/YYYY
Tirs. 01/09 Hundeudvalg kl. 19.00 - 21.00
Feldborgvej 17A, 7490 Aulum

Hundetræning

01-09-2020 19:00:00 01-09-2020 00:00:00 40 Hundeudvalg

Hundetræning

Feldborgvej 17A, 7490 Aulum false DD/MM/YYYY